Här följer ett urval av några av de böcker som haft betydelse för min andliga utveckling. Samtliga har ett antal år på nacken men i princip alla räknas som klassiker.

Alla är tyvärr inte översatta eller finns inte längre att tillgå på svenska, annat än kanske på antikvariat eller i bästa fall bibliotek.

Kvinnor som slår följe med vargarna – Clarissa Pinkola Estés

Författaren är jungiansk analytiker som genom att återge och analysera myter och berättelser visar en väg eller åtminstone en riktning för hur vi som kvinnor – eller den kvinnliga delen av en man – kan ”befria vildkvinnan” inom oss och hitta tillbaka till sann inre kraft och kreativitet – det som gått förlorat i och med vår uppfostran och anpassning till omgivningens och samhällets konventioner, krav och ideal.

Förändring inifrån – Gloria Steinem

Handlar om författarens egen inre resa men är också en en bok om självkänsla med konkreta och handfasta övningar och råd om meditation och andra verktyg för att återerövra sitt autentiska själv.

Tänk dig ett bättre liv – Annastina Vrethammar

Författaren delar med sig av sin egen resa och erfarenhet av att tänka positivt, hur det förändrade hennes liv trots att hon till en början var skeptisk. En utmärkt introduktion till hur det fungerar med tankens kraft fylld med affirmationer för olika områden. Vrethammar var på sin tid en av de första att introducera detta i Sverige. Boken har blivit en klassiker som ständigt trycks i nya upplagor.

Att leva i ljuset – Shakti Gawain

En amerikansk klassiker som också handlar om positivt tänkande, om hur vi kan omprogrammera vårt tankesätt för att skapa oss ett liv som är i överensstämmelse med de vi verkligen är. Även den fylld med affirmationer och exempel.

A Return to Love (Åter till kärleken) – Marianne Williamson

Marianne är en av världens främsta föreläsare och uttolkare av ”En kurs i mirakel” (A Course in Miracles) och har sedan denna titel skrivit många läsvärda böcker. Boken bygger på principerna i mirakelkursen och kan sägas handla om kärlekens förvandlande kraft.

The artist’s way (Öka din kreativitet) – Julia Cameron

En bok fullspäckad med andlig visdom och tips på hur vi kan göra för att betfria vår kreativitet så att den inte förblir bara en dold och dov längtan utan istället kan blomma ut i all sin prakt. Är upplagd som en kurs på tolv veckor med övningar och förslag men har ett stort värd oavsett om man följer kursen eller inte på grund av den rika erfarenhet och djupa insikt som Cameron delar med sig av.

Power Through Constructive Thinking – Emmet Fox

En av det positiva tänkandets moderna fäder, en modern mystiker med fötterna i den urspungskristna traditionen. Boken består av ett antal kortare stycken som avtäcker den andliga sprängkraften i vissa delar av den kristna bibeln – som om man läser och tolkar den som en metafysisk text och inte något att ta bokstavligen är en oändlig källa av urgammal och andlig visdom med insikt om hur de andliga lagarna fungerar.

Practicing the presence of God – Joel Goldsmith

Även Goldsmith är en andlig lärare, en modern mystiker med fötterna i den ursprungskristna traditionen. Boken kan sägas vara en guide till medvetenhet om det gudomliga och till transcendens i vardagslivet. Målet är att praktisera närvaron av det gudomliga i allt vi är och gör. Goldsmith förklara djupa och komplexa saker på ett enkelt sätt och boken kan läsas utifrån flera olika nivåer, såväl för nybörjaren som den som vill tränga djupare.

Själens fem stadier – Harry R. Moody

Precis som det finns en utvecklingspsykologi med olika stadier som vi som barn och människor går igenom kan man på motsvarande sätt enligt Moody dela in en eventuell andliga utveckling i livet i fem olika utvecklingsstadier som alla som söker efter mening och att förstå sig själva går igenom. Dessa stadier kan gå in i och överlappa varandra och ibland kan man dröja sig kvar i något och behöva hjälp att komma vidare. Det första stadiet benämner han ”kallelsen” och är vår känsla av att inte vara riktigt hela eller att någonting saknas – det kan vara en kris eller en förlust eller någonting annat som utlöser – men oavsett vad det är är så är det vad som motiverar oss till det andra stadiet, ”sökandet” då vi letar efter någonting som ska stilla känslan av brist eller missnöje. Det tredje stadiet kallar han för ”kampen” och handlar om hur vi brottas med oss själva och det vi finner innan vi med ”genombrottet”, det fjärde stadiet, kommer till insikt och får svar på våra djupare frågor. ”Återkomsten”, det sista stadiet, är vårt återvändande till livet men med denna djupare insikt och känslan av att vara hela – förvandlade i vårt inre.

Power vs Force – David Hawkins

David Hawkins har konstruerat en skala för att mäta medvetandet, hur pass utvecklat eller upplyst någonting är. Allting kan enligt honom mätas och klassificeras enligt denna skala från noll till tusen där tusen är det högsta tal vi kan uppnå och fortfarande vara i fysisk form – exempel på människor med denna nivå av upplysning är t.ex Buddha och Jesus. Ärkeänglar lär vibrera på en nivå av 50 000 och Hitler på 20 – för att ge en känsla av spännvidden. Boken förklarar sambandet mellan det individuella medvetandet och det mänskliga beteendet och författaren hävdar själv att bara en genomläsning av boken i sig kan höja vår medvetandenivå varaktigt, i alla fall i någon bemärkelse.

star